مرجع تهیه وتدوین مشاوره دانش اموزی http://www.dican.ir 2019-11-13T06:26:38+01:00 text/html 2019-03-18T05:59:11+01:00 www.dican.ir حسین ذاکری بسته مشاوره اموزشی زیرساختی http://www.dican.ir/post/3 <div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://aghaejazeh.org/uploads/profile_images/539FA3EFE1830C5E1EBAC555F6CA4482orgin.jpg" alt=""></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwj1oLfMi6rjAhULyKQKHZ4ZAfUQjRx6BAgBEAU&amp;url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Faghaejazeh.org%252Fcourse%252Feducational-counseling-and-exam-preparation%26psig%3DAOvVaw1_d-vv54npe69nalnx1UPz%26ust%3D1562839116155515&amp;psig=AOvVaw1_d-vv54npe69nalnx1UPz&amp;ust=1562839116155515" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://drnick.ir/wp-content/uploads/2015/09/مشاوره.jpg" alt=""></font></div><h2 style="text-align: center; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 24px; line-height: 36px; text-transform: uppercase; font-family: isans; padding-top: 0.5em !important; padding-bottom: 0.3em !important;"><a target="_blank" id="تعریف مشاوره تحصیلی" name="تعریف مشاوره تحصیلی" href="https://www.imoshavere.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-HJC1144" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-decoration: none; cursor: pointer; box-sizing: border-box; pointer-events: none; background-color: rgb(51, 255, 51);"><font color="#000000">مشاوره تحصیلی</font></a></h2><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 15px; line-height: 32px; text-align: justify; background-color: rgb(102, 51, 102);">هنگاهی که صحبت از مشاور تحصیلی به میان می آید در ارتباط با دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان است</span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="3"><span style="font-family: Mihan-Iransans; line-height: 32px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(102, 51, 102);">&nbsp;که برای کمک و راهنمایی آن‌ها در زمینه‌‌های گوناگونی مانند برنامه‌ریزی درسی و تحصیلی، امتحان و مسائل مربوط به آن، افت تحصیلی و علل آن، روش‌های بهسازی حافظه، تمرکز و مطالعه، مدیریت زمان، خلاقیت و هوش، انتخاب رشته‌ی تحصیلی در دوره‌ی دبیرستان، انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی یا &nbsp;هر مسئله ای که ممکن است در تحصیل پیش بیاید فعالیت می‌کند و رفع این نوع مشکلات به عهده‌ی مشاوران تحصیلی است</span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="3"><span style="font-family: Mihan-Iransans; line-height: 32px; text-align: justify; background-color: rgb(102, 51, 102);">خدمات مشاوره‌ای، &nbsp;خود نوعی آموزش و خدمات راهنمایی است كه بایستی برای دانش اموز تهیه باشد.</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; background-color: rgb(51, 51, 153);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; background-color: rgb(102, 51, 102);">&nbsp; &nbsp;مسلما داشتن یک برنامه مشاوره برای هر دانش اموز امری لازم برای موفقیت ان چه در امتحانات بزرگ وچه در صحنه زندگی لازم و واجب است بدین منظورگروه ما درصدد برامد تا یک مجموعه عالی وبی نقصی را دربرطرف کردن دغدغه های دانش اموزان متوسطه تهیه کند و بتواند انها را تا قله های موفقیت بالا ببرد.</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;محتویات بسته مشاوره اموزشی زیرساختی&nbsp;:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قسمت اول :&nbsp; جزوات اموزشی</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;بخشی از این بسته شامل ده ها جزوه اموزشی است در رابطه با مباحث موفقیت در&nbsp; امتحانات مدارس وکنکور/تنظیم وقت/استراحت/راه کار های تقویت حافظه/مهندسی سوالات و قالب بندی و...&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans">که با&nbsp; اطمینان می توان گفت مجموعه ای&nbsp; است کامل وجامع .</font></span></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قسمت دوم: برنامه ریزی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دراین قسمت دو جدول برنامه ریزی عالی برمبنای اموزش اساتید تهیه کردیه ایم که از شلختگی مطالعه و بهم ریزی ان جلوگیری میکنداین قسمت شامل یک برنامه ریزی هفتگی و یک برنامه ریزی ماهانه است که برمبنای هدف گذاری خود دانش اموز استفاده میشود.</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">قسمت سوم :</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans">1) ویدئو های انگیزشی است مشاوران &nbsp;برای ایجاد انگیزه وریکاوری دانش اموز فیلم &nbsp;استفاده می کند وتاثیر بسزایی در بالا بردن روحیه دارد .</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp;2) حافظه برتر : یکی از دغدغه های دانش اموزان این است که مطالب را با وجود خواندن وتکرار فراموش میکنند به این منظورگروه ما یکی از بهترین محموعه های تقویت حافظه را از استاد سیدا گرداوری کرده ایم که می توان گفت مجموعه ایشان یکی از بهترینها در این حوزه &nbsp;است</font><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-size: medium; text-align: right; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial;">که از ویژگی های ان میتوان به:</span></div><div style="text-align: center;"><blockquote style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><br></font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;1-راهکار های عملی جهت تقویت مغز</font></span></div></blockquote><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">2- ایجاد خودباوری وارامش&nbsp;</font></span></div></blockquote><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">3-یادگیری وبه خاطر سپردن سریع وطولانی مدت هرمطلب</font></span></div></blockquote><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;">4-ورزش مغز را اشاره کرد.&nbsp;</span></font></div></blockquote></blockquote></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;درون بسته&nbsp; تکنیک تقویت حافظه کلمه ای&nbsp; به طور کامل اموزش داده شده است .....</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">توضیح : تکنیک به خاطر سپردن کلمات مثلا 100 یا با تلاش بیشتر 1000 تا 2000 کلمه را بایک نگاهی است چیزی که شاید دور به نظر برسد اما با &nbsp;تکنیک هایی كه ایشان می اموزند &nbsp;واقعا اسان میشود &nbsp;و می تواند كمك شایانی برای درس زبان انگلیسی ومخصوصا لغات باشد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; text-align: right;"><div style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#000066" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: center; box-sizing: border-box;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8356379592/dabirestan.zip.html" target="" title="" style=""><div style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;" color="#ff0000" size="4"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 0);"><b style="box-sizing: border-box;">دانلود بسته&nbsp;مخصوص دانش اموزان متوسطه دوم مقطع دبیرستان</b></span></font></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box;"></div></a></div><div style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(204, 204, 204);"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#000099" size="4" face="Mihan-IransansLight"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8356390350/rahnamaii.zip.html" target="" title=""></a></b></font><div style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="Mihan-IransansLight"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8356390350/rahnamaii.zip.html" target="" title=""></a></b></font><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8356390350/rahnamaii.zip.html" target="" title="" style="">د</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8356390350/rahnamaii.zip.html" target="" title="" style="">انلود بسته مخصوص دانش اموزان متوسطه اول مقطع&nbsp;</a>راهنمایی</b></font></div></div><div style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); line-height: 25px;"></div></div></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; line-height: 25px; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 0);"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سعی ما این بوده تا بهترین ها را گرداوری کنیم ودر اختیار دانش اموزان با کم ترین هزینه ممکن قراردهم تا هر دانش اموزی بتواند از این اموزش ها بهره ببرد و قدمی باشد برای موفقیت ان ....</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><hr><hr><hr><hr></div><div style="text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 102, 102);">فرصت استثنائی&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 102, 102);">مجموعه کامل حافظه برتر&nbsp;</b></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></b></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; line-height: 25px;"><div style="font-size: 11px; font-family: tahoma; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حافظه برتر : یکی از دغدغه های دانش اموزان این است که مطالب را با وجود خواندن وتکرار فراموش میکنند به این منظورگروه ما یکی از بهترین محموعه های تقویت حافظه را از استاد سیدا گرداوری کرده ایم که می توان گفت مجموعه ایشان یکی از بهترینها در این حوزه &nbsp;است</font><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-size: medium; text-align: right; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial;">که از ویژگی های ان میتوان به:</span></div><div style=""><blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; text-align: right; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><br></font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;1-راهکار های عملی جهت تقویت مغز</font></span></div></blockquote><blockquote style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">2- ایجاد خودباوری وارامش&nbsp;</font></span></div></blockquote><blockquote style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;">3-یادگیری وبه خاطر سپردن سریع وطولانی مدت هرمطلب</font></span></div></blockquote><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;">4-ورزش مغز را اشاره کرد.&nbsp;</span></font></div><div style="font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right; background-color: rgb(204, 255, 255);">&nbsp;باید گفت سایت های دیگر این مجموعه را با قیمت بیش از 100 هزار تومان عرضه میکنند.</span></font></div><div style="text-align: center; font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ffff99"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></span></font></div></blockquote></blockquote></div></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><a target="_blank" title="پرداخت آنلاین" href="https://zarinp.al/254932" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><blockquote style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#330033" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></font></div></blockquote></blockquote><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: right;"></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; line-height: 25px;"><font face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 0, 0);">شماهم اکنون میتوانید باقیمت تنها</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px;"> </span><font size="5" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">فقط با&nbsp;4 هزار تومان</font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px;"> </span><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 0, 0);">از همین جا دانلود کنید</span></font></b></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; line-height: 25px;"><br></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><a title="دروازه پرداخت معتبر" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: start;"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/trustLogo/1.svg" border="0" alt="دروازه پرداخت معتبر"></a></font></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><a title="دروازه پرداخت معتبر" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: start;"><b style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium; text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><a title="دروازه پرداخت معتبر" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: start;"><b style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></b></a></font></b></a></font></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><a title="دروازه پرداخت معتبر" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: start;"><b style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium; text-align: center; box-sizing: border-box;"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><a title="دروازه پرداخت معتبر" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: 400; text-align: start;"><b style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 0);">سریع ترین وامن ترین&nbsp; درگاه با زرین پال</b></a></font></b></a></font></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(204, 204, 204);"><b style="box-sizing: border-box;"><hr></b></font><hr><hr></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;پیام ناشر:&nbsp; &nbsp; دانش اموزان گرامی این را بدانند بعد خواند وتسلط رو این مطالب شما عملا&nbsp; زیر ساخت لازم را در خود ایجاد کرده اید و نیازی به منبع دیگر ندارید حتما مشاوره كه توی راه همراهی تون كنه داشته باشیدو تنها چیز دیگری كه لازم دارید &nbsp;تلاش خودتان خواهد بود&nbsp;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 153, 0);">به امید موفقیت</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp; یا حق &nbsp;</b></font></div></div><div><br></div> <script src="https://cdn.zarinpal.com/trustlogo/v1/trustlogo.js" type="text/javascript"></script>